องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

สายตรง 084-2229455

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
   
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 05/01/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 02/12/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 06/11/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563)
  (ประกาศเมื่อ 28/10/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กันยายน 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 06/10/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 8/09/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563)
  (ประกาศเมื่อ 31/07/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 03/07/2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 08/06/2563 เปิดอ่าน 74 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 05/05/2563 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2563)
  (ประกาศเมื่อ 29/04/2563 เปิดอ่าน 85 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 07/04/2563 เปิดอ่าน 96 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 09/03/2563 เปิดอ่าน 123 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มกราคม 2562 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 5/02/2563 เปิดอ่าน 124 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562)
  (ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 131 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 06/01/2563 เปิดอ่าน 146 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 09/12/2562 เปิดอ่าน 132 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบสขร.1)
  (ประกาศเมื่อ 06/11/2562 เปิดอ่าน 151 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562)
  (ประกาศเมื่อ 28/10/2562 เปิดอ่าน 180 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กันยายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 04/10/2562 เปิดอ่าน 189 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน สิงหาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน 191 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 197 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย-มิ.ย 2562)
  (ประกาศเมื่อ 30/07/2562 เปิดอ่าน 208 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 05/07/2562 เปิดอ่าน 247 ครั้ง)
 
   
ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562)
  (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 242 ครั้ง)
 
   
ประกาศอบต.บ้านด้าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
  (ประกาศเมื่อ 29/04/2562 เปิดอ่าน 231 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน เมษายน 2562
  (ประกาศเมื่อ 03/05/2562 เปิดอ่าน 259 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มีนาคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 05/04/2562 เปิดอ่าน 258 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  (ประกาศเมื่อ 07/03/2562 เปิดอ่าน 304 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มกราคม 2562
  (ประกาศเมื่อ 07/02/2562 เปิดอ่าน 327 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/01/2562 เปิดอ่าน 336 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 07/12/2561 เปิดอ่าน 335 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 07/11/2561 เปิดอ่าน 326 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กันยายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 03/10/2561 เปิดอ่าน 321 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 05/09/2561 เปิดอ่าน 300 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/08/2561 เปิดอ่าน 309 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 06/07/2561 เปิดอ่าน 382 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
  (ประกาศเมื่อ 14/06/2561 เปิดอ่าน 352 ครั้ง)
 
   
ประจำเดือน เมษายน 2561
  (ประกาศเมื่อ 04/05/2561 เปิดอ่าน 370 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.