องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
ข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาขับเคลื่อนอบต.บ้านด้าย
 1. แผนพัฒชุมชน
 2. แผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจการสภา
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
การเงิน การคลัง
ข่าวประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง
งานจัดเก็บรายได้
งานการเจ้าหน้าที่
การส่งเสริมความโปร่งใส
 
กฏหมายท้องถิ่น
 • พรบ / พรก.
 •  
  การป้องกันการทุจริต
   
  คู่มือการปฏิบัติงาน
   
  ITA อบต.บ้านด้าย
   
  เอกสารดาวน์โหลด
   
  แผนพัฒนาชุมชน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  แผนดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  แผนอัตรากำลังพนักงาน
  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  รายงานงบการเงินประจำเดือน
  รายงานงบการเงินประจำปี
  รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
  ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือประชาชน
  ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
  ระเบียบภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  เอกสารเผยแพร่
  รายงานการเงิน-การคลัง
  งานจัดเก็บรายได้
  งานวิเคราะห์
     
     
   
   
   
   
   

   

   
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)
    (ประกาศเมื่อ 09/12/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมขยายถนนคสล.จาก 4 เมตร เป็น 6 เมตร ข้างหลังวัดสันธาตุ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3
    (ประกาศเมื่อ 26/11/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าพื้นที่สนามกีฬากลาง อบต.บ้านด้ายและถนนทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 เส้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/11/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถดับเพลิง)หมายเลขทะเบียน บห 553 ชร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/11/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก FORD)หมายเลขทะเบียน กค 9823 จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/11/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค / ซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/11/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 9823 ชร จำนวน 1 ลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 07/11/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 06/11/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล้กองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกทุกขยะ)หมายเลขทะเบียน 81-5118 ชร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจัดพิมพ์เอกสารต่างๆของกองช่างฯ องคืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางล้อรถ สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๑๘ ชร จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก FORD)หมายเลขทะเบียน กษ 3316 จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่5บ้านสันปูเลย เชื่อมหมู่ที่8 บ้านป่าก๋อย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/10/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมขยายถนน คสล.จาก 4เมตร เป็น 6เมตร ข้างหลังวัดสันธาตุ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/10/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งด้วยกล่องแกเบี่ยน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/10/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายสุสาน บ้านสันปูเลยหมู่ที่ 5  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/10/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. ซอย3 เชื่อม ซอย4 ม.2 บ้านกิ่วพร้าว  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 22/10/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 21/10/2562 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว
    (ประกาศเมื่อ 18/11/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาฌาปนสถาน (สำหรับประกอบพิธี) บ้านสันทรายน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 14/02/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาฌาปนสถาน บ้านสันทรายน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/02/2562 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูฝายร่องธาตุ ม.3 บ้านดงป่าสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 31/01/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการรางระบายน้ำไร้ท่อ/ถนนไร้คลอง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 24/12/2561 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันปูเลย ม.5 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/11/2561 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมซับเมิร์ส บ้านกิ่วพร้าว ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 28/11/2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างจุดออกกำลังกายกลางแจ้งรอบหนองโคม ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำหนองโคม ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์สารสนเทศประจำตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำหรับออกกำลังกาย (หนองโคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 12/11/2561 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    (ประกาศเมื่อ 5/11/2561 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านสันสลี ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 11/06/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ชนิดช่องเดี่ยว) ซอย 2 บ้านสันสลี ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/05/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (ชนิดช่องเดี่ยว) บ้านสันทรายน้อย ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 29/05/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
     
  ประกาศ อบต.บ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานตามโครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านสันสลี ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย งวดที่ 2
    (ประกาศเมื่อ 11/11/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 22/10/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารใช้ในงาน กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ในงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    (ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
     

  Page : 1 2 3 4
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
  เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
  โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444
  อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
  :: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
  Copyright © 2016-2017 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
  Design by Chiangrai Enter Soft.