องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

สายตรง 084-2229455

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
   
   
 
 
 
 
 

 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2563 ภาคเรียนที่ 1 /2563 สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล(รถตู้)ชนิดไม่เกิน10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 19/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/08/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม้านั่งสนาม จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 26/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 2595 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 25/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขาตั้งไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมไฟกิ่งและไฟหัวเสาหนองโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายแสดงพันธุ์ไม้ จำนวน 13 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกทุกขยะ)หมายเลขทะเบียน 81-5118 ชร จำนวน 1 คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสารA4) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In Oneสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 07/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกตั้งแต่นานายมานพ ปวนศักดิ์ ถึงนานายศรีวรรณ ใจขาว บ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 2 บ้านด้าย หมู่1 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/07/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
 
   
ประกาศตรวจรับพัสดุ งวดที่ ๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๘๓-๐๐๒ สายทาง บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านด้ายหมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านด้าย จำนวน ๑ สาย
  (ประกาศเมื่อ 31/08/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 2 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำพุพร้อมปั๊มน้ำ จำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน 5 รายการ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอส ที ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  (ประกาศเมื่อ 30/07/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประเภทนม ยู เอส ที ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 สำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  (ประกาศเมื่อ 30/07/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 23/07/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ข้างบ้านนางจันทร์ สองเมือง หมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/07/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรโดยการลงหินคลุกสายเลียบลำเหมืองตะวันตกเชื่อมนาเหล่าเตจา หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/07/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/07/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 3 เชื่อม ซอย 4 หมู่ 2 บ้านกิ่วพร้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/07/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านดงป่าสัก หมู่ 3 เชื่อมบ้านสันทรายน้อย หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 17/07/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/07/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/07/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตัดหญ้าในพื้นที่ตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 14/07/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 13/07/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th | เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2020 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.
เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen