องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 

 

เบอร์โทร 084-2229455

เบอร์โทร 091-8515445


 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
นโยบาย
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
ข้อมูลทั่วไป
กิจกรรม/ผลงาน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
   
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนงานราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
   
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์กลุ่มชุมชน
ผลิตผลทางการเกษตร
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพ
   
 
โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมสเตย์
ร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/กาแฟ
แหล่งท่องเที่ยว
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวสารจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
   
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปกิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกียวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น
แนวปฏิบัติ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
 
แผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลังพนักงาน
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานงบการเงินประจำเดือน
รายงานงบการเงินประจำปี
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านด้าย
ฐานข้อมูลทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คู่มือประชาชน
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระเบียบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย
เอกสารเผยแพร่
รายงานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานวิเคราะห์
คู่มือ/มาตราฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
งานการเจ้าหน้าที่
ระบบจัดเก็บข้อมูล competency
ข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลากร
ระบบเอกสารเผยแพร่ในองค์กร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปกิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการติดต่อ
กฎหมายที่เกียวข้อง
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น
แนวปฏิบัติ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง

 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งชุดเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
  (ประกาศเมื่อ 07/09/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตำบลบ้านด้ายและโรงบรรจุผักปลอดภัยตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/08/2566 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/08/2566 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/08/2566 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย4 บ้านสันสลี หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/08/2566 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดสันธาตุถึงสวนปาล์ม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/08/2566 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่เกิน 10 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถเเละเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจา
  (ประกาศเมื่อ 10/08/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 10/08/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 08/08/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสปอร์ตไลท์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 08/08/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.83-001 สาย หมู่ที่ 4 บ้านสันทรายน้อย เชื่อม หมู่ที่3 บ้านดงป่าสัก ตำบลบ้านด้าย กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมข
  (ประกาศเมื่อ 08/08/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรยั่งยืน โด
  (ประกาศเมื่อ 24/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.83-001 บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นดพธิ์ หมู่ที่6 บ้านป่าบงงาม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.83-018โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 18/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการอบต.บ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 12/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการหล่อเทียน ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมตกแต่ง ตามโครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 11/07/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารส่วนบุคคล ลักษณะตู้ ชนิดไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มพัฒนาสตรีและ อสม. โด
  (ประกาศเมื่อ 09/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย และสวนสาธารณะหนองโคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 06/07/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 1 รายการ (พลาสติกคลุมโดม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05/07/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 04/07/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/06/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/06/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแล ทำความสะอาด อาคารสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/06/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-5118 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 30/06/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง ร่องทราย 2 หมู่ที่ 1 บ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำเหมืองท้ายหนองโคม หมู่ 1 บ้านด้าย เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/06/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 81-5118 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 27/06/2566 เปิดอ่าน 0 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 20/06/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิมเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0042 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 19/06/2566 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำเหมือง ตอน7 หมู่ที่7 บ้านสันทรายน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 28/6/2566 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ 83-014 สายนานายพายัพ บ้านป่าบงงาม หมู่ที่ 6 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)
  (ประกาศเมื่อ 05/07/2566 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนป่าช้าข้างวัดป่าก๋อย หมู่8 ทางไปสันปูเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 16/06/2566 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบผันน้ำใต้ดิน) สวนเกษตรการบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/06/2566 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-59-0038 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 7/06/2566 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) หมายเลขครุภัณฑ์ 480-62-0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 21/06/2566 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5118 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/05/2566 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 15/05/2566 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3 บ้านสันปูเลย หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 29/05/2566 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับเด็กนักเเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 26/05/2566 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
 
   

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย
เลขที่ 178 หมู่ที่ 1 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57220
โทร. 053-785009 | แฟกซ์ 053-785444 มือถือ 094-6258584 และ 062-9579836 ID-line 0946258584
อีเมล์ : admin@bandai.go.th และ saraban@bandai.go.th เว็บไซต์ : www.bandai.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Last Update 2023 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น