องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

วิสัยทัศน์ "มุ่งพัฒนาบริการสาธารณะและส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข"

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

xxxxxx xxxxxxx

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

xxx-xxxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

Hilight !!..ประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

xxxxxxx xxxxx

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย

xxx-xxxxxx

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

VDO !!..ประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

ภาพกิจกรรม ... อบต.บ้านด้าย


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxxx xxxx [xx:xx น.]

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxxx xxxx [xx:xx น.]

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxxx xxxx [xx:xx น.]

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxxx xxxx [xx:xx น.]

xx ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านด้าย
เราดูแล ...

32.56x

พื้นที่/ตร.กม.

8x

ชุมชน

1,638x

ครัวเรือน

3,866x

ประชากร/คน

ของฝากจากตำบลบ้านด้าย

คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

วารสาร..ประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

บริการ ..ประชาชน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

สรุปข้อร้องเรียน

คำสั่งอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

ช่องทาง ..แสดงความคิดเห็น


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)
:: ปฏิทิน

:: หนังสือราชการ สถ.เชียงราย

“สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย”

:: หนังสือราชการ สถ.

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 02 ก.ค. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีเมษายน - พฤษภาคม 2567

ประกาศวันที่: 26 มิ.ย. 2567

  การใช้โปรแกรมเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 20 มิ.ย. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 17 มิ.ย. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567

ประกาศวันที่: 14 มิ.ย. 2567

  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ประกาศวันที่: 14 มิ.ย. 2567

  การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนภาษีมีนาคม - เมษายน 2567

ประกาศวันที่: 10 มิ.ย. 2567

  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 29 พ.ค. 2567

  การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 27 พ.ค. 2567

  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศวันที่: 03 พ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

ข่าวสาร ..กิจกรรม ร้านค้าและบริการ ตำแหน่งงานเชียงราย


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด้าย (อบต.บ้านด้าย)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวท่องเที่ยว

ร้านค้าและบริการ

แหล่งท่องเที่ยว

ตำแหน่งงาน